2020-01-15 13:57:00

Natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku (M/Ž), 1 izvršitelj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10., 105/10.,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), VI. osnovna škola Varaždin, Dimitrija Demetra 13, 42000 Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

učitelja razredne nastave u produženom boravku (M/Ž), 1 izvršitelj,

puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme najduže do 17.6.2020. godine

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl.4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku domovnice

- presliku  dokaza o stručnoj spremi

- potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 30 dana.

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 16. do 24.1.2020. godine).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi pozvati  na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.
Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici Škole.


VI. osnovna škola Varaždin