2017-10-13 08:08:15

Estetsko uređenje

Učenici brinu o estetskom izgledu škole kroz odabir  likovnih radova za izlaganje, izradom elemenata za pozornicu školskih priredbi.

Postignuća: Ostvarivanje elemenata z uređenje školskog trga, pozornicu, više izložbi u holu škole.


VI. osnovna škola Varaždin